Go to the main content section Anchor
Anchor

Bilingual Glossary

342 results

GlossaryEnglish
石門溪Shimen River
石寧埔溪Shiningpu River
都威溪(重安溪)Duwei River(Chong'an River)
水母丁溪Shuimuding River
知本溪Zhiben River
大竹溪Dazhu River
姑子崙山Guzilun Mountain
助矢山Zhushi Mountain
邪武山Xiewu Mountain
救國救爾溪Jiuguojiu'er River
Top